Cowsert51001

À¸«à¸™à¸±à¸‡à¸ªà¸・à¸à¹à¸™à¸§à¸„ ิดà¸〜ุรà¸à¸´à ¸ˆpdf無料ダウンロード

2016/06/07 Japanese Language Test Paued 010 Immigration Services Agency ¸ ê à \ ª ñ m µ ¾ é ± Æ Å Í é ª, É µ Þ ç Í, ¢ Ü ¾ è ] I \ z Ì i K É Æ Ç Ü Á Ä ¢ é Æ ¾ í ´ é ð È ¢. c O È ± Æ É, Ê ì ä Í, ± Ì n æ å ` _ Ì { i I \ z Ì Û è ð c µ ½ Ü Ü À ³ ê ^ À £ T Z l Í, y » ª Å ·5.7km, ½ Ï1.9km Å, â Í Å å6.0km, ½ Ï2.7km Å é. (3) H p ¹ H H p ¹ H Í, ¤ ã p Æ C ã p ð ª ¯ Ä ¢ ³ ê ½. ¤ ã p Ì H p ¹ H Í, x ` J b g H @ É … ― 151 ― >Þ>Ü>Ý>Þ º Ø7Á Ê W i9 GEGGGTGn <#Ý"g # GlGyGOGoGUG1G0' <#Ý"g # >à v>à v >á v>á v>á v >â v>â v>â v >ã v>ã v>ã v >ä v>ä v>ä v >å v >Ý>Ü v>Þ>Þ ¥>Ô v>Õ>Ý>Ü v>Þ>ß ¥>Ô!F>Õ>Ý>Ü v>Þ>à ¥>Ô È>Õ>Ý>Ü v>Þ>á ¥>Ô >Õ>Ý>Ü v>Þ>â ¥>Ô5 >Õ FåG G Fþ ( Fá! FÝ GOG;G Fþ G=GxG GnGEGOGsG FåG#G 's#ãFþ #Ñ4ÑFÒG#FÛFá "5*×FøFÝFþFãFþ !·G ! FÝ

Japanese Language Test Paued 010 Immigration Services Agency

)v$è n# â ê à ¸ â È å Æ Þ Ú æ4Ý Ú + é + é { o2 " æ à ¸ Ô Î ã Ç â È Ú Ç9Ø û Ç â ê9Ø é Ò ¿!c º â é-ð ù É.3 é&ý ,%¤! ÿ : o 2 ç é Ú ü é&»/ é#Õ ;%l é. 5ô ý ÿ … D G" B.B. B.B. Þ Þ B BOB"B BOB" i ã1 i ã1 B1 B1B1.O B1.O :w:w:w:w: : :©: : :w: :Ê:Ë:Í; :Å: : :©: : :w: :Ê:Ë:Í; :Å:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w ® ® :w:w:w:w >ú>ý>Ü>à>ã>Þ8×4( Ø V+ $ )6ä1 _/¡H 8 4 H >ß>Ü >ú>ý>Ü>á>â>ä+ +MG +a+MGEGqG GVG^GyGd0¿*(/¡ >ß>å>á >ú>ý>Ü>á>ã>ß8 4 8×4( O ö )7V/¡H ì'ö Ì G" FÖH H 8 4 H +a4 Fþ ï 8H >à>â >ú>ý>Ü>á>ã>à8 4 8×4( O ö )7V/¡H ì'ö 2 õ* H z*Ë ¡H v)~ z H ¡H $Ñ F· J?>ñ>ø>Ü>á>ä>Ù>Þ>à>á>Ù>ß>Ý>ß>Ý D Ì i f £ ¥>Þ>Ü>Ý>å º>Ý>Ý v>ä ¥ 4Ä \ - v6ä £ ¥>Þ>Ü>Ý>å º>Ý>Þ v>å ¥ D ô'ì/õ2 1 Â2( q 8 BFþ w! H w D ô'ì1 Â 6ä &Fþ w! H w H µ6õ 2( G G0GXGxGGGV ¥FáH À ý * Ô Æ K &2 ~ ² d) H 2 * ® ~ ² d - É ` Ô h í #ã Ú U ¥ G6G[GyG

À ý * Ô Æ K &2 ~ ² d) H 2 * ® ~ ² d - É ` Ô h í #ã Ú U ¥ G6G[GyG

à Ö U K | \ w Ò 2 w h | Ò ) V x Í t # h Ò t ; a ^ | M T M q ; a ^ \ q t s { r x | Ò w Õ p K | r ¢ ¡ x | Ò * w þ Ý ¯ å ® ï ¢ ¡ U æ T m ó Á ` s M ¯ å ® ï ¢ ¡ í 8 õ ` h w p K { l o Ò w a Ò s) V x Ò p ` o r W ¾ ` | f w W ¾ U ! 0 + 9 E ,/æ d H \ u º3û ±+ 0Á H "IG >Þ>âH '¨>Ý>ä>Þ>å>à ¹ B>Þ>â º>ä v>Ý>â ¥H E 7Á ¼ d H \ u º3û ±+ 0Á H "IG >Þ>âH '¨>Ý>ä>Þ>å>à ¹ B>Þ>â º>ä v>Ý>â ¥H 0¿GAG GCGyGMG GV$Ï6 E W È4(4 6ÛH >Þ>â'¨>â>á>ä>á ¹ B>Þ>â º>ä v>Ý>ä ¥H GcG/G2GXGy>à>Ú>ã>ä>á G{G GyG^G HyH HmH H HtH Ù '¼ H HoH H G H H HkHxHi8®! 7H GmGQGEGuG ¾ ¼(Ô)+ >à>Ü ¡ 34 HyH HmH H HtH 2A GGGOG Gy v Ü *× L>Þ %$ >û>ù>üGEG GV>î>þ>õ>ð FíFþ Ú#æ H9æ Î é Ñ ê À Ñ â$ Ò Ú%¸ Ð Æ !¥ Æ ¼ ½ ¿ ê ( ¼ Ç/z2D& Ó é" !¢ ¼4F9Ô :* ¬9Õ ã û)L Ô ý é æ ß ¿ á /z2D& Ó Ç" !¢ Ô %¸ Ð 4 ¿ Ú ý é â ½ Ñ1-99Ô9Ý9Ü9Õ ô!¢ …

? ? ? >Ú>à>à>Ø>Ì>ú? >Ú>Ý>Ü>ã>Ì>Ô>Þ>Ü>Ý>Ü>Õ - 111 - @ 5 I >, r S>*7³ º ì b Ë å º b Ý _ X 8 Z cFig.5 b ' W #Ý 8 Z1 Â M >, B g b7³ º 2 c>* « º Ü µ Ã É Þ î º _ | W Z B g ': A M ' …

à Ò\ ¹\ó\ö\Ä\ H \Ø P \Õ \ù\Ô\® à ¼\Ù\ ¹ à \Õ f\Ï\· ¹\Ø à Ò\Ø p þ\Ø È ¼\ü\Ò\õ\½\Ò\ì\¬\ô\è\Ã\ \è\É\ ¹ µ e 5 Ï\Õ\´\®\Ð\ì\ ¹ µ\Ø \ Å \Á\Ð\®\Ô\®\Ò Y õ\¿\ö\õ à ¼\Õ\Ù\ ¸ (l\Ô\Ó\Ø Ì â\ü w\ë\õ\½\Ò\ \¬\ô\è\Ã\Ø\Ñ\ \½\Ø!\Õ\Î\®\Ð Ç À\¾ ö Ôw à Gqtxz ã ÇT hX^ w M t] C ÖVz ÉO 2M b{SÄ 7p i,' xz ® á' tÍY H w C » :Q \qUpV `h{ Ôx ¢ Ôpw G q ' ^ z¤Â Òçtx Ï ®¯× «¯U ; ^ fOpb{ t XjsM O tz7 p¸`X C` ` O{/ß ®µÄ ºp /ß × Ü Ûï¬ Ñ Ñ y Ñ àï ^ ¢ ïÅɳ i,' £ /ß r Û / *f#ã b ± Ð ª Õ ¡ © b#Õ %"g # ´#ã<_ Ó í ± £ í « 6 í m#ã,e Ç í' ¸ ± í V#ã w í J | í.(#ã Â í £ V#F8b >& » Ü%4'g( £ ¾7¼9×'¼ Û d>Ì >ß>ä>à>Ì>å>â>Ì >Þ>ä>ä>Ì 3 >Ì >ä>ß>Ì >ß>ß>Ì >á>Ü>Ì G QG . G ú>Ì>Ý>Þ>ä>Ì>ß>å>Ì >ä>å>Ì #Õ q&É Û>Ì >â>å>Ì >Ù>Ì >â>å>Ì,A/¡G GGGkG GR&É Û>Ì>ã>Ü>Ì >Ù>Ì >ã>Ü>Ì)r G # CG _ G Ç6ë>Ì>ã>ß>Ì >å>Ì

Ôw à Gqtxz ã ÇT hX^ w M t] C ÖVz ÉO 2M b{SÄ 7p i,' xz ® á' tÍY H w C » :Q \qUpV `h{ Ôx ¢ Ôpw G q ' ^ z¤Â Òçtx Ï ®¯× «¯U ; ^ fOpb{ t XjsM O tz7 p¸`X C` ` O{/ß ®µÄ ºp /ß × Ü Ûï¬ Ñ Ñ y Ñ àï ^ ¢ ïÅɳ i,' £ /ß r Û / *f#ã b ± Ð ª Õ ¡ © b#Õ %"g # ´#ã<_ Ó í ± £ í « 6 í m#ã,e Ç í' ¸ ± í V#ã w í J | í.(#ã Â í £ V#F8b >& » Ü%4'g( £ ¾7¼9×'¼ Û d>Ì >ß>ä>à>Ì>å>â>Ì >Þ>ä>ä>Ì 3 >Ì >ä>ß>Ì >ß>ß>Ì >á>Ü>Ì G QG . G ú>Ì>Ý>Þ>ä>Ì>ß>å>Ì >ä>å>Ì #Õ q&É Û>Ì >â>å>Ì >Ù>Ì >â>å>Ì,A/¡G GGGkG GR&É Û>Ì>ã>Ü>Ì >Ù>Ì >ã>Ü>Ì)r G # CG _ G Ç6ë>Ì>ã>ß>Ì >å>Ì à Ê Å Â æ ® à " ² Á Ù ´ w µ à Å x ® É ã ¡ Æ µ ^ É V ¥ Â Ã à º Â Â Ê V ¥ Â ß º  e É K Þ É ä ó  ¨ µ Å ü ¸ á I { X Ð ½ ä ç Å ^  ´ > > ® É ã ¡ Å ® à í Ñ N Æ » Å É ü º Å à º Â Ê i ç Á ¥ å £ - ß í µ µ H y ) B~á V y n Íá V y¢ £ ) B~á V^À yy y > Ô º t S Z ) B ^ À xz B : ú w ¨ q Ô Ú E t a oz t Ò ç Å ² µ µ y y . t á V y y¿¬ r g ÿ ªCwOjz ÿ ªCq ÿ ÂU . _ út ù^ …

µ µ H y ) B~á V y n Íá V y¢ £ ) B~á V^À yy y > Ô º t S Z ) B ^ À xz B : ú w ¨ q Ô Ú E t a oz t Ò ç Å ² µ µ y y . t á V y y¿¬ r g ÿ ªCwOjz ÿ ªCq ÿ ÂU . _ út ù^ …

À ± É µ ½. » w I ª Í ¿ ð ² Ó µ ½ ã C 10 { Ê (W/V) Ì _ É Õ n t (PBS) Å 4 0C C 24 Ô h o µ ½. S ª £ (6 C000 rpm C 15 ª Ô) ã Ì ã ´ ð PBS  n « æ ª Æ µ C PBS o … s ¢ ¤ à z Ú b ¸ è 5 ¢¿ ú Ê j ø t ¢ _« Ê Á j 3¿¢ b Ú Æ ¸ è h ÿ¢ Õ a ¸ è h ÿ H ù ¿÷ '],¢ º j ø],ù ¿÷ F¢v Ó úà ¸ è F H ù ¿÷ ' 3 >¢ & ¸ è j ø ¢ Ê Mù ¿÷ '~ ñ a¢ Æ Ê + ¢~w ¸ è j ø É Nv¢i ¸ è É Nv Mù ¿÷ ' ²®¢ Æ Ê ¸ è k ¸ è Ü è